Hälsocertifiering

Md 482180

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning.

Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö.

Kungsbacka Cykelklubb är en ideell förening där huvudinriktningen är motionscykling för alla åldrar. Alla medlemmar ska känna sig trygga när de är på våra träningar. Våra ledare ska vara goda förebilder och goda representanter för vår klubb. Våra policys ska förankras och revideras i samband med klubbens årsmöte.

Hälsocertifieringen omfattar följande områden:


 • Utveckla det drogförebyggande arbetet
 • Värdegrundsarbete
 • Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Utveckla det drogförebyggande arbetet

Alla i Kungsbacka CK har ansvaret att arbeta drogförebyggande. Som barn- och ungdomsledare är det extra viktigt att tänka på sitt ansvar som förebild för våra barn och ungdomar. Policyn är ett styrdokument och skall ge stöd för föreningens medlemmar och ledare.

Syftet med policyn är att förebygga bruk av tobak och alkohol samt missbruk av droger. Styrelsen, ledare, föräldrar och övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för uppmärksamma eventuella tecken på användning eller missbruk. Detta gäller även för besökande, deltagande föräldrar och andra som deltar i arrangemang anordnades av Kungsbacka CK.

Policy ska redovisas eller diskuteras vid årsmöten, gemensamma träffar och vid information till våra sponsorer. Ansvariga ledare ansvarar för att informera och utbilda ledare om policy, åtgärder och förhållningssätt.

Läkemedel
Smärtstillande läkemedel som Alvedon, Ipren eller Panodil delas endast i undantagsfall ut till ungdomar under 15 år men aldrig utan att föräldrar informeras. Ledare informeras via Riksförbundets och Apotekens skrift "Dopingklassade läkemedel".

Alkohol
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i anslutning till träning, läger, tävling, eller annan föreningsverksamhet. Ledare och föräldrar har ett särskilt ansvar och alkoholförbud gäller under resor, lägerverksamhet eller under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar. Det är heller inte accepterat att komma berusad eller bakfull till träning eller annat möte. På fester arrangerade av klubben är det strikt 18-årsgräns som gäller för alkoholförtäring.

Sniffning
Sniffning är inte tillåtet. Ledare/tränare skall vara vaksamma för tecken på sniffning.

Tobak/Snus
Kungsbacka CK skall arbeta för ett minskat användande av snus och tobak. För ungdomar under 18 år det enligt svensk lag förbjudet att köpa snus och tobak. Inga ungdomar i Kungsbacka CK tillåts använda snus eller röka. Vår målsättning är att varken ledare eller spelare nyttjar snus eller röker under träning.

Narkotika
Allt användaren av narkotiska preparat och dopingklassade preparat är förbjudet enligt svensk lag, enligt Riksidrottsförbundets stadgar samt oförenlig med idrottens regler och etik. Inget användande av narkotiska preparat (ej medicinerat), dopingklassade preparat, läkemedel, samt icke tillåtna kosttillskott tillåts inom Kungsbacka CK.

Energidrycker
Energidrycker skall inte användas av barn och det skall inte användas vid fysisk aktivitet. Vi tillåter därför inte att våra barn och ungdomar dricker energidrycker i anslutning till träning, läger eller annan föreningsverksamhet. Vår målsättning är att varken ledare eller medlemmar nyttjar energidrycker under träning.

Upptäcker vi att medlemmar och ledare bryter mot vår policy agerar vi enligt följande:

Medlemmar/ungdom
Enskilt samtal med ledare - Utförs av ledare
Samtal mellan förälder/utövaren/ledare - Utförs av ledare
Rapport till styrelsen - Utförs av ledare
Vid misstanke om allvarligare problem - Utförs av Styrelsen kontaktas sociala myndigheter Uteslutning ur föreningen - Beslutas av styrelsen

Medlemmar/Tränare/Ledare/Föräldrar
Enskilt samtal - Utförs av ordföranden/ansvarig ledamot
Rapport till styrelsen - Utförs av ordföranden/ansvarig ledamot
Vid misstanke om allvarligare problem - Utförs av Styrelsen kontaktas sociala myndigheter Avstängning eller uteslutning ur föreningen - Beslutas av styrelsen

Styrelsen eller ansvarig ledare kontaktar riksidrottsförbundets antidopingsgrupp vid misstanke om doping samt med polis vid upptäckt av narkotika eller langning av alkohol.

Värdegrundsarbete

Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld
Kungsbacka CK:s ambition är att fostra kamratliga, ödmjuka och hänsynsfulla utövare och ledare. Verksamheten har fokus på gemenskap, kamratskap och att trivas tillsammans. Basen i vår verksamhet är de regler som Riksidrottsförbundet och Svenska cykelförbundet arbetar efter.

Kungsbacka CK har nolltolerans när det gäller psykiskt våld som kränkningar, mobbning, gester, sexuella trakasserier, svordomar och grovt språk på träning, både före, under och efter. Vi tolererar inte kommentarer om ras, religion, utseende, klädsel, utfrysning ur gruppen, sexuella anspelningar, oönskade närmanden, "ge fingret" eller andra gester.

Om någon handlar i strid med vår policy agerar Kungsbacka CK enligt följande:


 • Direkt tillsägelse av ledare/tränare om det inträffar - Enskilt samtal med ledare
 • Samtal med ledare, utövare ch förälder (om medlemmen är under 18 år)
 • Alla insatser rapporteras till ansvarig i styrelsen
 • Som en yttersta konsekvens kan medlem uteslutas vilket i så fall beslutas av styrelsen.

Ökad jämställdhet och mångfald

Kungsbacka CK är en mötesplats för alla. Ledorden är allas lika värde, respekt, omtanke och trygghet. Här utvecklas kamratskap och gemenskap utan begränsning. Kön, religion, etniskt ursprung, sexuell läggning, ålder, politisk åskådning, HBTQ personer eller funktionsvariation får aldrig vara hinder att nå vårt mål om en klubb för alla att trivas i.

Alla medlemmar skall ha samma möjligheter att delta i träning och utvecklas efter egna förutsättningar och man skall också ges möjlighet att vara delaktig i Kungsbacka CK:s aktiviteter på lika villkor.

Alla medlemmar skall behandlas lika oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation. Kungsbacka CK skall vara fri från rasism och annan diskriminering.

Om någon handlar i strid med vår policy agerar Kungsbacka CK enligt följande:

 • Enskilt samtal med ledare
 • Samtal med ledare och förälder (om medlemmen är under 18 år)
 • Alla insatser rapporteras till ansvarig i styrelsen
 • Som en yttersta konsekvens kan medlem uteslutas vilket i så fall beslutas av styrelsen.

Ökad demokrati och delaktighet

Förutsättningen för att Kungsbacka CK skall fortleva och utvecklas är engagerade medlemmar. Alla medlemmar skall ha möjlighet att påverka vår verksamhet och delta i formuleringen av våra målsättningar.

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Våra ledares uppdrag är att utveckla kunskaperna inom cykling efter varje individs förutsättningar. Lika viktigt är att arbeta efter de värderingar som klubben representerar. För det krävs kunskap om barn och ungas utveckling och hur man bäst överför och tillämpar denna kunskap.

Kungsbacka CK har en väl utarbetad plan för utbildning av ledare i föreningen. En av målsättningarna är att alla ledare för våra barn och ungdomar fortlöpande ska gå utbildning.

Utbildning skall ske löpande så att policys och handlingsplaner är väl kända av medlemmar, aktiva och de aktivas föräldrar. Dokument och handlingsplaner skall finnas tillgängliga på Kungsbacka CK:s hemsida och var en del av handlingarna till årsmötet. Föreningens ledare skall utgöra föredömen i och för föreningens verksamhet. Genomförda aktiviteter redovisas löpande på styrelsemöten. Protokollen distribueras till alla ledare och medlemmar som önskar det.

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

Kungsbacka CK har har en utbildningsplan för samtliga ledare för vår barn- och ungdomsverksamhet.

 • Ledare för barn upp till 12 år ska regelbundet prata om sund kost och kostvanor i samband med föreningens aktiviteter.
 • Två ledare i föreningen ska varje år gå Riksidrottsförbundets barnledarutbildning Grundutbildning för tränare som arrangeras av RF-SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer om Hälsocertifiering på Kungsbacka kommuns hemsida:
Häslocertifiera föreningar

Md 482180
Md 335646426 6315801031786866 8762824459265534446 n
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub