Klubbens stadgar

Stadgar 2022-03-26

Stadgar för den ideella föreningen Kungsbacka Cykelklubb med hemort i Kungsbacka kommun. Klubben bildades den 31 maj 2013. Stadgarna har antagits på årsmöte 26 mars 2022.


Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål – Föreningens huvudändamål är att bedriva cykelsport

Vår verksamhetsidé

Vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt, samt skapa en trevlig social atmosfär runt klubben som vidare ökar intresset för cykelsport. Vi bedriver cykling som motionsform från 7 års ålder och uppåt, med en vision att ta med sig detta vidare genom livet. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

- alla som vill, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

- alla medlemmar i klubben ansvarar för att arbeta drogförebyggande i enlighet med klubbens Hälsocertifiering.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet med mera

Föreningen kommer att verka enligt Sveriges Riksidrottsförbund (RF) fastställda normer för att underlätta en eventuell framtida anslutning till Svenska Cykelförbundet.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Se bilaga firmatecknare.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31december

7 § Stadgetolkning med mera

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt välgörande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera ska arkiveras.

Föreningens medlemmar

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom fem dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Hedersmedlem:

- Endast styrelsen i Kungsbacka cykelklubb kan nominera kandidater till hedersmedlem.

- Nomineringen kan ske under perioden mellan två årsmöten, fram till fyra veckor innan kommande årsmöte. Medlemmen/medlemmarna presenteras vid kommande årsmöte. Hedersmedlemmar erlägger ingen årsavgift

- Ledord och riktlinjer som ska användas vid bedömningen av nominerade kandidater är:

- Ideellt långvarigt styrelsearbete eller annat särskilt förtjänstfullt arbete inom klubben som bidragit till klubbens utveckling eller främjat dess intressen och anseende

- Extra förtjänstfulla insatser/arbete/resultat inom cykelsporten på Svenska mästerskap eller likvärdigt

- Långt aktivt arbete/medlemskap för främjande av cykelsporten i Kungsbacka

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart att ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter anmodan (=betalningsavi) och 2 påminnelser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning med mera

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att Medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemmen

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

- har rätt till information om föreningens angelägenheter

- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

Föreningen

- skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga avgifter som beslutats

av föreningen.

 • Vid medlemskapsstart från oktober, gäller även betalning för efter följande år
 • Styrelsen är avgiftsbefriad för det som ingår i Styrelse för innevarande år.

 • 14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

  Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

  Årsmöte och extra årsmöte

  15 § Tidpunkt, kallelse

  Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller publiceras på klubbens webbplats eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

  16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

  17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

  Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

  18 § Beslutsmässighet

  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

  19 § Beslut och omröstning

  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

  20 § Valbarhet

  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

  21 § Ärenden vid årsmötet

  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  3. Fastställande av föredragningslista.

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

  6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  8. Fastställande av medlemsavgifter.

  9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

  10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  11. Val av:

  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

  c) högst fyra suppleanter för en tid av 1 år;

  d) två revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

  12. Övriga frågor.


  22 § Extra årsmöte

  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av

  föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.


  Valberedningen

  23 § Sammansättning, åligganden

  Valberedningen består av ordförande och ytterligare en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.


  Revisorer

  24 § Revision

  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


  Styrelsen

  25 § Sammansättning

  Styrelsen består av ordföranden samt åtta övriga ledamöter. Valberedningen ska föreslå årsmötet att välja upp till fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hon/han får utses till befattning inom styrelsen. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

  Det åligger styrelsen särskilt att:

  - tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

  - verkställa av årsmötet fattade beslut

  - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

  - ansvara för och förvalta föreningens medel

  - tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 § och förbereda årsmöte.

  Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


  Sekreteraren

  - förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

  - föra protokoll över styrelsens sammanträden

  - se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt

  - se till att fattade beslut har verkställts

  - om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar

  - årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen


  Kassören

  - se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen

  - se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.

  - svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper

  - i förekommande fall årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

  - i förekommande fall utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

  - se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

  - i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet

  - föra medlemsförteckning

  - föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs

  - se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens

  byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt. Samtliga medlemmar i styrelsen samt kanslist är avgiftsbefriade från medlemsavgiften.


  27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

  28 § Överlåtelse av beslutanderätten

  Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

  29 § Stadgarna antagna

  Stadgarna antogs vid årsmötet 2022-03-26

  Md 482180
  Md 335646426 6315801031786866 8762824459265534446 n
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub